ระเบียบการใช้สระน้ำ

      1.  แสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งที่ลงสระ
      2. ชำระค่าธรรมเนียมก่อนใช้สระ
      3. ถอดรองเท้าและวางให้เป็นระเบียบก่อนเข้าบริเวณสระ
      4. ต้องใช้ว่ายน้ำที่สะอาดและถูกต้อง สุภาพสตรีต้องสวมหมวกว่ายน้ำ
      5. อาบน้ำชำระร่างกายก่อนลงสระ
      6. เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี ต้องมีผู้ปกครองลงสระด้วย (นอกเวลาเรียน)
      7. ห้ามผู้ที่ไม่ได้อยู่ในชุดว่ายน้ำเข้าบริเวณสระ หรือเดินริมสระ
      8. ห้ามสูบบุรี่ นำอาหาร และเครื่องดื่มเข้าบริเวณสระ
      9. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงขึ้นบนสระ
    10. ห้ามใส่เครื่องประดับ หรือใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ หรือคอนแทคเลนส์ลงสระ
    11. ห้ามใช้อุปกรณ์ใดๆ ในสระว่ายน้ำ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่สระ
    12. ห้ามปีนข้ามจากอีกสระหนึ่งไปอีกสระหนึ่งโดยเด็ดขาด
    13. ห้ามบ้วนน้ำลาย เสมหะ หรือปัสสาวะลงในสระ
    14. ไม่ก่อความรำคาญและรบกวนผู้อื่น ให้รักษามารยาท รู้จักกล่าวคำ "ขอโทษ" และ "ขอบคุณ"
    15. ห้ามวิ่ง  ผลัก  หรือกระโดดลงสระบริเวณที่มีคนเล่นอยู่
    16. ห้ามผู้ป่วยเป็นโรคตาแดง ไข้หวัด หรือมีบาดแผลลงสระ
    17. เวลามีฝนตกฟ้าคะนอง  ห้ามลงว่ายน้ำเด็ดขาด
    18. ทรัพย์สินของมีค่าที่ติดตัวมาต้องเก็บรักษาให้ดี หากเกิดการสูญหายทางสระว่ายน้ำจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
    19. สมาชิกต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้สระและเชื่อฟังคำแนะนำ ตักเตือนของเจ้าหน้าที่สระโดยเคร่งครัด
    20. ทางโรงเรียนสงวนสิทธิ์ห้ามบุคคลภายนอกใช้สระว่ายน้ำเป็นที่ฝึกสอน

 

  
    *** ห้ามผู้ที่ว่ายน้ำไม่เป็นลงสระนี้เด็ดขาด ***